Trade
Hot News: การค้าจีน-อาเซียน เติบโต
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
การค้าจีน-อาเซียน เติบโต
ความคืบหน้า ผู้นำและรัฐบาลของจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แสดงจุดยืนต่อต้านการปกป้องทางการค้าและการผูกขาดฝ่ายเดียวในเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน โดยเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายควรใช้ประโยชน์จากศักยภาพด้านการค้าด้วยการยกระดับพื้นที่การค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) รวมถึงขยายขอบเขตการค้า เพิ่มปัจจัยการผลิตในภูมิภาค ส่งเสริมการจัดสรรพื้นที่อุตสาหกรรม พัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า และส่งเสริมการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมในภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายควรจะปรับปรุงนโยบายและใช้มาตรการที่เป็นการส่งเสริมการค้า พัฒนาการเชื่อมต่อของระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ทางยกระดับ ทางรถไฟ และเส้นทางสัญจรทางน้ำ ส่งเสริมการคมนาคมภายในภูมิภาคให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน สร้างมาตรการที่เอื้อประโยชน์ทางการค้าแก่วิสาหกิจต่างๆ รวมถึงส่งเสริมการลงทุนและชุบชีวิตภาคอุตสาหกรรมผ่านช่องทางการค้า จีนและอาเซียนจะต้องร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให้สำเร็จภายในปี 2562 โดยในกระบวนการเจรจา RCEP นั้น หอการค้าและสมาคมธุรกิจในประเทศที่เป็นสมาชิกควรจะมีการปฏิสัมพัทธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน เพื่อสร้างพื้นฐานในการส่งเสริมความร่วมมือ แทนที่จะสร้างกำแพงเพื่อจำกัดด้านการค้าและเศรษฐกิจ
การเติบโตอย่างรวดเร็วของการลงทุนของจีนในอาเซียน วิสาหกิจของจีนได้เพิ่มปริมาณการลงทุนในอาเซียนเพราะเหตุผลหลายประการ ประการแรก การย้ายอุตสาหกรรมนั้นสอดคล้องกับกฎการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศในอาเซียนหลายแห่งดึงดูดนักลงทุนด้วยค่าแรงที่ต่ำ ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ให้อุตสาหกรรมเติบโตได้มาก มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม และมีนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน ประการที่สอง จากการที่ประเทศจีนมีการปฏิรูปและเปิดประเทศ ทำให้วิสาหกิจของจีนจำนวนมากมีความพร้อมที่จะแข่งขันในระดับโลก ประการที่สาม จีนมีความความสัมพันธ์อันดีกับอาเซียน ดังจะเห็นจากโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ซึ่งได้สร้างโอกาสทางธุรกิจมากมายให้กับทั้งสองฝ่ายผ่านความร่วมมือทวีภาคี จากรายงานโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำโดยศูนย์ข้อมูลแห่งชาติของจีน พบว่าประเทศสมาชิกอาเซียนถึงห้าประเทศถูกจัดอยู่ใน 10 อันดับแรกของดัชนีความร่วมมือกับจีน ประการที่สี่ การคมนาคมขนส่งระหว่างจีนกับอาเซียนมีความสะดวกสูง ทุกๆ สัปดาห์จะมีเที่ยวบินมากกว่า 3,800 เที่ยว เดินทางไปกลับระหว่างเมืองในประเทศจีนและอาเซียนประการที่ห้า เศรษฐกิจอาเซียนยังคงเติบโตต่อเนื่องและสถานการณ์ทางการเมืองยังมีความมั่นคง จากเป้าหมายในการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงการสนับสนุนและความร่วมมือจากนานาประเทศ ทำให้อาเซียนมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ 4 ของโลกภายในปี 2573 ในการประชุมผู้นำอาเซียนที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนปีนี้ คาดว่าจะมีการนำแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการประชุมผู้นำอาเซียน มาใช้ในการสร้างประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com