Trade
Hot News: 'หนุน' การค้าชายแดน
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
'หนุน' การค้าชายแดน
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ตั้งเป้าหมายการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากปี 2560 ที่มีมูลค่า 1.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.85% โดยกรมฯ จะเร่งขยายการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในอาเซียน ซึ่งจะมุ่งบุกเจาะตลาดเมืองรองเพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการบุกเจาะตลาดใหม่ๆ ซึ่งกรมฯ จะเน้นการขยายตลาดการค้าการลงทุนไปยัง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เป็นพิเศษ รวมถึงเมืองรองในมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยมีแผนที่จะผลักดันผู้ประกอบการไทยเข้าไปทำการค้า การลงทุนกับเมืองรองเป้าหมาย ผลักดันการตั้งจุดกระจายสินค้า การจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ของไทยกับ CLMV การจัดคณะผู้แทนไปเยือนเมืองรอง และการจัดมหกรรมการค้าชายแดน 4 ภูมิภาค เพื่อกระตุ้นการค้าขายและการบริโภคสินค้าไทย อาทิ โครงการ YEN-D Frontier การเจรจาจับคู่ธุรกิจ งานธงฟ้าสินค้าราคาประหยัด โดยด้านกัมพูชา จัดที่ จ.สระแก้ว วันที่ 25 มี.ค.-1 เม.ย.2561 ด้านเมียนมา จัดที่ จ.กาญจนบุรี เดือน เม.ย.2561 ด้านมาเลเซีย จัดที่ จ.สงขลา วันที่ 19-22 ก.ค.2561 และด้านสปป.ลาว จัดที่ จ.หนองคาย เดือน ก.ค.2561
การส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึงต้นเดือนมี.ค.2561 มีปริมาณ 2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.17% มูลค่า 999 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 22.13% ซึ่งถือเป็นทิศทางการส่งออกที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการสั่งซื้อข้าวไทยที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้น และยังมีการส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลจีนภายใต้สัญญาการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ในส่วนของแสนตันที่ 5 ที่ได้มีการตกลงซื้อขายกันได้แล้ว รวมทั้งมีคำสั่งซื้อข้าวจากการเปิดประมูลนำเข้าข้าวของรัฐบาลต่างประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และญี่ปุ่น โดยเฉพาะฟิลิปปินส์ที่จะมีการเปิดประมูลนำเข้าข้าวข้าวแบบรัฐต่อเอกชน (จีทูพี) ปริมาณ 2.5 แสนตันภายในเดือนมี.ค.นี้ คาดว่าการส่งออกไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมันใจว่าปีนี้ การส่งออกข้าวจะทำได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ที่ 9.5 ล้านตัน

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com