Insurance
Go to  i click
Hot News: กรุงเทพประกันชีวิต ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI)
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
กรุงเทพประกันชีวิต ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI)
นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่กรุงเทพประกันชีวิตได้มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงระยะเวลา ถือเป็นความท้าท้ายในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปรับตัวและพร้อมรับมืออยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจตั้งแต่รากฐานที่มั่นคง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถสร้างความมั่นคงให้ครอบครัว รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้า ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงินและพันธมิตรทางการค้า เพื่อสร้างประสบการณ์และความสัมพันธ์แบบบูรณาการ พร้อมต่อยอดและนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วน ตลอดจนการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดตามนโยบายของรัฐบาล
แม้ปี 2564 ที่สถานการณ์โควิด-19 เข้ามามีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผู้คนในวงกว้าง กรุงเทพประกันชีวิต ยังคงพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในยุคนิวนอร์มอล และมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการมอบความคุ้มครองพิเศษให้กับผู้เอาประกันภัย ตามมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ
นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการพิเศษจากทีมแพทย์และพยาบาลจากศูนย์บริการการแพทย์กรุงเทพประกันชีวิต ในการประสานงานและให้คำปรึกษาแก่ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับเชื้อโควิด-19 และอยู่ในระบบ Home Isolation รวมทั้งการมอบชุดกักตัว ที่ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลตัวเอง อาหารและยา ที่จำเป็นในระหว่างการรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย
ด้วยความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการมุ่งพัฒนาธุรกิจจากรากฐานที่มั่นคง ผนวกกับการบริหารจัดการที่รองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและต่อยอดด้วยเทคโนโลยี กรุงเทพประกันชีวิต จึงได้สร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งให้ความสำคัญกับดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2564 นั้น ถือเป็นสิ่งยืนยันในการดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนชุมชนและสังคม ทำให้กรุงเทพประกันชีวิตพร้อมที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

Go To Lead


FWD-SCB บริการ “เคลมออนไลน์”
นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยหลักการทำงานที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลักที่เหมือนกันระหว่างเราและธนาคารไทยพาณิชย์ เราทั้งสองบริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุด เพื่อสร้างประสบการณ์ประกันชีวิตที่ดีและแตกต่างให้กับลูกค้า บริการ “เคลมออนไลน์” พัฒนาขึ้นมาเพื่อ ช่วยให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนและลดการเดินทางในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระบาด โดยเราทั้งสองบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริการตั้งแต่ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ไปจนถึงบริการหลังการขายให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องห่วง”
ธนาคารให้ความสำคัญในเรื่องความคุ้มครองผ่านแบบประกันสุขภาพมากขึ้น จึงเห็นว่าบริการเคลมออนไลน์ จะตอบโจทย์ลูกค้าในกรณีฉุกเฉินที่ลูกค้าอาจต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน แต่สามารถรับเงินค่าสินไหมคืนอย่างรวดเร็ว ด้วยจุดเด่นของระบบการให้บริการออนไลน์ที่ร่วมกันพัฒนาระหว่างธนาคารและเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ทำให้ลูกค้ารู้ผลการพิจารณาไว พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ลูกค้าและยังปลอดภัยจาก COVID-19 เบื้องต้นลูกค้ากรมธรรม์รายสามัญประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ของ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต สามารถใช้บริการเคลมออนไลน์ เพื่อเคลมสินไหมสำหรับค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก (OPD) โดยในระยะถัดไป จะพัฒนาการให้บริการเคลมออนไลน์แก่ผลิตภัณฑ์อื่นต่อไป

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com