Insurance
Go to  i click
Hot News: คปภ. 'เผย' เดอะ วัน ประกันภัย ปิดปรับปรุงชั่วคราว
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
คปภ. 'เผย' เดอะ วัน ประกันภัย ปิดปรับปรุงชั่วคราว
นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า กรณีบริษัท เดอะ วันประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลงประกาศว่าบริษัทอยู่ระหว่างปิดปรับปรุงชั่วคราว ประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อดำเนินการเสริมสภาพคล่อง นั้น สำนักงาน คปภ. ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกและยืนยันว่าตอนนี้บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีการปิด หรือหยุดประกอบการ โดยสำนักงาน คปภ. จะติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด สำนักงาน คปภ. ได้ส่งทีมงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สายกฎหมายและคดี สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สายตรวจสอบ และสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย เข้าไปตรวจสอบและกำกับอย่างใกล้ชิดแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน รวมถึงดูการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเรื่องการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยแล้ว นอกจากนี้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน คปภ. จะเชิญผู้บริหารของบริษัท เข้ามาชี้แจงและสอบถามถึงแผนการเพิ่มทุน และแผนการดำเนินมาตรการผ่อนปรนของสำนักงาน คปภ. รวมถึงแผนการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไป ส่วนจะบังคับตามมาตรการทางกฎหมายถึงขั้นจะให้หยุดดำเนินการหรือไม่ ต้องดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อน โดยขณะนี้ ยังไม่มีการสั่งให้หยุดการรับประกันภัย และไม่ได้สั่งให้มีการหยุดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด เพราะการจะดำเนินการดังกล่าวต้องมีขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบที่ชัดเจน โดยสำนักงาน คปภ. จะยึดถือประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามหากบริษัทไปหยุดทำการเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. ก็ถือว่ามีความผิด และมีบทลงโทษ รวมทั้งหากบริษัทดำเนินการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย สำนักงาน คปภ. จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
“ดังนั้นขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่าสำนักงาน คปภ. พร้อมดูแลประชาชาชน ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนประชาชนที่มีปัญหาเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัท หรือการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า สามารถร้องเรียนกับสำนักงาน คปภ.ได้ ซึ่งได้มีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด-19 โดยเฉพาะไว้แล้ว โดยสำนักงาน คปภ. พร้อมดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าว

Go To Lead


ซิกน่าประกันภัย 'คว้า' องค์กรดีเด่นน่าทำงานมากสุดในเอเชีย
นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เราได้รับต่อเนื่องเป็นเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับภูมิภาคเอเชีย เพราะพนักงานเป็นพลังพื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน พันธกิจหลักของซิกน่าจึงให้ความสำคัญด้านการมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพร่างกายและใจที่ดี (Well Being and Peace of Mind) ให้แก่พนักงานทั่วโลก ซึ่งหมายถึงการดูแลเพื่อนพนักงานและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งซิกน่าให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเราเชื่อมั่นว่าพนักงานคือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ต้องลงทุนและเอาใจใส่ให้มากที่สุด (care)”
วรรณภัส นิธิเลิศวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า “ที่ซิกน่า เราได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานของเรา ผ่านโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Caregiver Leave ที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิ์การลาเพื่อดูแลครอบครอบในยามเจ็บป่วยสูงสุดถึง 30 วัน และไม่เพียงแต่พนักงานหญิงเท่านั้นที่สามารถลาคลอดได้ พนักงานชายก็สามารถลาเพื่อดูแลบุตรแรกเกิดได้ถึง 30 วัน รวมถึงการมอบเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน เรายังสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงานในองค์กร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ครอบคลุมพนักงานในกลุ่ม LGBTQi และได้จัดให้มีสายด่วนเพื่อป้องกันและช่วยเหลือพนักงานเกี่ยวกับสุขภาพจิต รวมถึงโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ เช่น การแข่งขัน Global Wellness Challenge ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ซึ่งนอกจากผลประโยชน์จากโครงการต่างๆ ที่ตัวพนักงานและครอบครัวได้รับแล้ว ซิกน่ายังสนับสนุนให้พนักงานแบ่งปันสิ่งดีๆคืนสู่สังคม โดยพนักงานสามารถลาพักจากงานประจำเพื่อไปทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรการกุศลในประเทศไทยเป็นเวลา 3 เดือนโดยยังได้รับเงินเดือนตามปกติ
นอกจากการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆแล้วที่ ซิกน่า ประเทศไทยยังเล็งเห็นความสำคัญของการกล่าวชื่นชมกล่าวขอบคุณ และแสดงความยินดีในทุกๆโอกาสผ่าน Platform Cigna Standout และช่องทางอื่นๆในองค์กร เพื่อเป็นการชื่นชมและส่งเสริมให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำความดีและปฏิบัติหน้าที่ของตน ตลอดจนการให้โอกาสพนักงานในการเติบโตและพัฒนาอาชีพ ผ่านการฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีโดยความร่วมมือของซิกน่าทั่วโลกกับสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ซิกน่าประกันภัยได้มอบความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษในช่วงการระบาด เราได้จัดสรรวัคซีนให้กับพนักงานและครอบครัว ตลอดจนการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการรักษา การลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัว และการมอบ Cigna Care Set ให้กับพนักงาน และอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านได้ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน รางวัล “Best Companies to Work for in Asia 2021” ใช้เกณฑ์การตัดสินโดยการพิจารณาจากผลการประเมินของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งในด้านนโยบายหลักขององค์กร แนวทางและการปฏิบัติที่เป็นจริงและยั่งยืน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และที่สำคัญที่สุด คือผลการสำรวจจากพนักงานภายในองค์กร เพื่อเป็นการแบ่งปันแนวทางการทำงานที่ดีให้แพร่หลายไปทั่วโลก ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลดี ๆ ได้ผ่านช่องทางของซิกน่าที่ Facebook : Cigna Thailand เว็บไซต์ www.cigna.co.th หรือ Line @CignaThailand

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com