Insurance
Go to  i click
Hot News: ทีทีบี-TIP 'ผุด'ประกันอะไหล่รถยนต์
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
ทีทีบี-TIP 'ผุด'ประกันอะไหล่รถยนต์
ทีทีบี-TIP ผุดประกันอะไหล่รถยนต์ ทีทีบี มอเตอร์ วอร์รันตี คุ้มครองเครื่องยนต์กลไกที่พังเสียหายจากการใช้งานตามปกติ แตกต่างจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2 และ 3 ที่คุ้มครองความเสียหายของรถที่เกิดจากอุบัติเหตุ เหมาะกับรถยนต์ที่ประกันจากโรงงานผู้ผลิตสิ้นสุดแล้ว ซึ่งระยะเวลารับประกันจากโรงงานโดยปกติอยู่ที่ 3-5 ปี หรือเลขไมล์ 100,000 กิโลเมตร ประกันอะไหล่รถยนต์จะช่วยให้ลูกค้าใช้รถอย่างสบายใจเพราะเครื่องยนต์ได้รับความคุ้มครองยาวนานขึ้น จึงช่วยให้เจ้าของรถวางแผนชีวิตทางการเงินได้ง่ายขึ้น
นายชวมนต์ วินิจตรงจิตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารผลิตภัณฑ์พันธมิตรทางธุรกิจกลุ่มลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เปิดเผยว่า รถยนต์เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งเครื่องยนต์กลไกมักเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานทำให้เจ้าของรถจำนวนมากกังวลกับค่าซ่อมแซมที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อน, ไฟฟ้า, เกียร์ หรือเชื้อเพลิงซึ่งหากขัดข้องเสียหายจะมีค่าซ่อมค่อนข้างสูงตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาท ธนาคารจึงต้องการแนะนำผลิตภัณฑ์ “ประกันอะไหล่รถยนต์ ทีทีบี มอเตอร์ วอร์รันตี” เพื่อตอบโจทย์เจ้าของรถที่กังวลเรื่องดังกล่าว
ผลิตภัณฑ์นี้รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุ้มครองเครื่องยนต์กลไกที่พังเสียหายจากการใช้งานตามปกติ แตกต่างจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2 และ 3 ที่คุ้มครองความเสียหายของรถที่เกิดจากอุบัติเหตุ เหมาะกับรถยนต์ที่ประกันจากโรงงานผู้ผลิตสิ้นสุดแล้ว ซึ่งระยะเวลารับประกันจากโรงงานโดยปกติอยู่ที่ 3-5 ปี หรือเลขไมล์ 100,000 กิโลเมตร ประกันอะไหล่รถยนต์จะช่วยให้ลูกค้าใช้รถอย่างสบายใจเพราะเครื่องยนต์ได้รับความคุ้มครองยาวนานขึ้น จึงช่วยให้เจ้าของรถวางแผนชีวิตทางการเงินได้ง่ายขึ้น
"สำหรับความคุ้มครองของ ทีทีบี มอเตอร์ วอร์รันตี รับประกัน 18 กลุ่มอะไหล่หรือ 311 รายการเทียบเท่าที่โรงงานผู้ผลิตรถยนต์รับประกัน ครอบคลุมค่าอะไหล่และค่าแรงช่าง หากรถยนต์มีปัญหาสามารถนำเข้าซ่อมได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อนั้น ๆ โดยรับประกันเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล สมัครได้ทั้งรถยุโรปและรถญี่ปุ่นตามรุ่นที่กำหนด อายุรถรับประกันสูงสุด 180 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียน หรือเลขไมล์ไม่เกิน 250,000 กม. ค่าเบี้ยประกันภัยราคาประหยัดเริ่มต้นเพียง 7,500 บาทต่อปี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม." นายชวมนต์ กล่าว
ธนาคารมั่นใจว่าประกันอะไหล่รถยนต์ ทีทีบี มอเตอร์ วอร์รันตี จะช่วยให้เจ้าของรถใช้รถยนต์ได้อย่างสบายใจมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ได้รับความคุ้มครองยาวนานขึ้น ลดความกังวลเรื่องปัญหาค่าซ่อมรถและทำให้วางแผนชีวิตทางการเงินได้ง่ายขึ้น ช่วยสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าของทีเอ็มบีธนชาตเป็นอย่างดี
ผู้สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันอะไหล่รถยนต์ ทีทีบี มอเตอร์ วอร์รันตี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ทีทีบี ทุกสาขา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ttbbank.com/motor-warranty-pr หรือสแกน QR Code ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

Go To Lead


คปภ. คว้าระดับ AA สูงสุด 96.51 คะแนน
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้จำแนกหน่วยงานของรัฐออกเป็น 17 ประเภท ได้แก่ หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งในการประเมิน ITA ในปีนี้ มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับการประเมินทั้งหมดกว่า 8,303 หน่วยงาน มีคะแนนภาพรวมระดับประเทศอยู่ที่ 87.57 คะแนน โดยในส่วนของสำนักงาน คปภ. ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ AA ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ด้วยคะแนน 96.51 จัดเป็นอันดับที่ 4 จาก 18 หน่วยงานในกลุ่มประเภทหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยได้รับ 100 คะแนนเต็มจากตัวชี้วัด “การเปิดเผยข้อมูล” และ “การป้องกันการทุจริต”
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือ “การประเมิน ITA” เป็นเครื่องมือสำคัญที่สำนักงาน ป.ป.ช. ใช้ในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยในการประเมิน ITA ประกอบด้วยการเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือการวัดประเมินผลซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน และการประมวลผลคะแนนเป็นตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ด้าน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ส่วนที่ 2 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ส่วนที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
สำนักงาน คปภ. ได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยได้นำผลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. ที่จะต้องแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ด้วยการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ตรงตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีช่องทางในการติดต่อและปฏิสัมพันธ์กับประชาชน โดยข้อมูลที่เปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์นั้นมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับทุกสายงานขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงด้านของช่องทางการติดต่อผู้บริหาร การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการข้อร้องเรียน การป้องกันการทุจริต นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และความโปร่งใสในกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกคนในองค์กรที่จะร่วมกันยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้ในปีนี้ สำนักงาน คปภ. ได้รับคะแนนที่ 96.51 คะแนน ในระดับ AA ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของสำนักงาน คปภ. ที่นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแล้ว สำนักงาน คปภ. ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง การดำเนินงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ และการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงาน คปภ. ด้วยการมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ผ่านการประกาศเจตจำนงสุจริต การกำหนดนโยบายและมาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส การจัดทำแนวปฏิบัติ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และการแต่งตั้ง ITA Agent ประจำทุกสายงาน เพื่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เลขาธิการ คปภ. กล่าว

Go To Lead


BKI ลอนช์โฆษณาชุดใหม่ BKI InsurTech ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน. ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เปิดเผยว่า ยุคที่ดิจิทัลและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต กรุงเทพประกันภัยผู้นำธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยเดินหน้าเสริมศักยภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้วยการนำกลยุทธ์เทคโนโลยี InsurTech ช่วยขับเคลื่อนทุกกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า/คู่ค้าทุกกลุ่ม และยังถ่ายทอดผ่านโฆษณาชุดใหม่ BKI InsurTech รับชมได้ในทุกช่องทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI เปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ BKI InsurTech ที่ตอกย้ำการให้ความสำคัญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการบริการที่หลากหลายเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ InsurTech ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงานทุกกระบวนการทำงานของการประกันภัยและงานสินไหมทดแทนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าและคู่ค้าอย่างตรงใจ พร้อมใช้ชีวิตอย่างง่ายขึ้น ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ “กรุงเทพประกันภัย มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้า” โดยให้ความสำคัญทั้งในด้านการบริการ และพัฒนาประสิทธิภาพด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอันทันสมัย
จากกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และสร้างความประทับใจและความพึงพอใจที่ดี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการบริการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเป็น Data Driven Organization ด้วยการใช้ฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนงานด้านรับประกันภัย งานสินไหมทดแทน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับต่อความต้องการของลูกค้า และรองรับการเติบโต เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบงานประกันภัยหลักโครงการ Core Business System (CBS) การให้บริการกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) การบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) การให้บริการคำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าองค์กรด้าน Risk Survey การจัดการด้านการเคลมอุบัติเหตุรถยนต์ และการให้บริการลูกค้าแบบอัตโนมัติด้วยระบบ RPA (Robotic Process Automation) ฯลฯ บริษัทฯ จึงได้ถ่ายทอดกลยุทธ์การพัฒนาการบริการและเทคโนโลยีผ่านโฆษณาชุดใหม่ภายใต้แนวคิด BKI InsurTech เทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอการบริการประกันภัยของกรุงเทพประกันภัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้เข้าถึงลูกค้า/คู่ค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และใช้ชีวิตไร้กังวลกว่าที่เคยในทุกสถานการณ์ จำนวน 3 ชุด ได้แก่
ชุดไกลแค่ไหน เราพร้อมดูแล – การบริการแพทย์ทางไกล Telemedicine ที่ให้บริการสุขภาพออนไลน์ปรึกษาแพทย์ผ่าน VDO Call โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะวินิจฉัยและให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพ รวมถึงมีระบบสั่งจ่ายยาจากเภสัชกรส่งตรงถึงบ้านของลูกค้า โดยไม่ต้องเดินทาง
ชุดเรื่องธุรกิจ เราพร้อมดูแล - การใช้เทคโนโลยีในการสำรวจภัยผ่าน Risk Survey ด้วยนวัตกรรมเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่อง Thermoscan สำหรับตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยกล้องตรวจวัดอุณหภูมิรังสีอินฟราเรด และ Drone Thermoscan ใช้สำหรับสำรวจพื้นที่เอาประกันภัยในมุมกว้าง มุมสูง มุมอับ และยากต่อการเข้าถึง เพื่อเก็บรายละเอียดแผนผังสถานที่ รวมถึงสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่บนที่สูงโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ชุดดึกแค่ไหน เราพร้อมดูแล - การแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ที่นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว ณ จุดเกิดเหตุ ผ่านการแจ้งเคลมทาง LINE @BangkokInsurance โทร. 0 2285 8888 หรือสายด่วนอุบัติเหตุ 1620 ตลอด 24 ชั่วโมง รับชมโฆษณาดังกล่าวได้ทางสื่อ Social Media และโทรทัศน์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Go To Lead


TQM อัพเลเวลสู่ “TQMalpha” เดินเกมรุก 3 ธุรกิจแบบครบวงจร
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจประกันของกลุ่มบริษัท TQM มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ก้าวเป็นผู้นำในตลาดนายหน้าประกันที่ปัจจุบันมีฐานลูกค้ากว่า 4 ล้านราย และมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าอุตสาหกรรมในภาพรวมทุกปี และจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในหลายด้าน ทำให้ธุรกิจและชีวิตผู้คนมีความเสี่ยงมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของธุรกิจที่จะปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ในการลดความเสี่ยงลงในทุกด้าน
ดังนั้น TQM จึงจะไม่จำกัดตัวเองอยู่ที่ธุรกิจประกันเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่จะนำศักยภาพทางด้านฐานลูกค้า โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่เตรียมไว้ และความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน มุ่งดำเนินธุรกิจเชิงรุกขยายสู่ธุรกิจการเงิน เพื่อเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมในการลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าในอนาคต และธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ภายใต้ชื่อ “TQMalpha” บริษัทเพื่อการลงทุนที่ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.ธุรกิจประกัน 2.ธุรกิจการเงิน 3.ธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม “TQMalpha จะเข้ามาแทนที่ TQM Corporation เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะเป็น “มากกว่า” ธุรกิจประกัน กลายเป็นกลุ่มธุรกิจประกัน การเงิน และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม เพื่อนำความสะดวก ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ประกันชีวิต การเงิน และบริการแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ความสามารถของบุคลากรที่มี และฐานลูกค้าหลายล้านคนที่แข็งแกร่งมาผสมผสานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในโลกใหม่ เป็นผู้นำในการ “ลดความเสี่ยง” ทางการเงินและชีวิตให้กับลูกค้า ขยายตัวให้ทันเทรนด์หลักที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าให้ได้
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัทโฮลดิ้ง “TQMalpha” ว่า กลุ่มธุรกิจประกัน จะยังขยายงานอย่างแข็งแกร่งและครบวงจร โดยล่าสุดได้ขยายเข้าลงทุนในบริษัท TQR โบรกเกอร์รับประกันภัยต่อ True life โบรกเกอร์ประกันชีวิตแบบกลุ่ม True Extra โบรกเกอร์ประกันภัยแบบกลุ่ม และ TQD ผู้พัฒนาระบบแพลตฟอร์มสนับสนุนงานประกันครบวงจร ส่วนกลุ่มธุรกิจการเงิน ได้ตั้งบริษัท EASY Lending เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล หลังจากเริ่มดำเนินงานก็มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม จะได้มีการลงนามในสัญญาเพื่อเตรียมเข้าลงทุน 40% ในบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด (Builk One Group) ทั้งนี้จะเป็นไปตามขั้นตอนกฎระเบียบของหน่วยงานที่กำกับต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายใน 2 เดือน
โดย Builk One Group ดำเนินธุรกิจให้บริการและพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจสำเร็จรูป รวมถึงบริการอีคอมเมิร์ซสําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Construction) และอุตสาหกรรมอื่น (Non-construction) และเป็นหนึ่งในผู้นำการพัฒนาบริการซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และบริการซอฟต์แวร์กลุ่ม Construction Technology เพื่อบริหารต้นทุน ระยะเวลา และคุณภาพสำหรับโครงการก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Construction) และโครงการในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น (Non-construction) รวมทั้งการทำ Digital Transformation เชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุตสาหกรรม การลงทุนครั้งนี้เพื่อต่อยอดธุรกิจทางด้านประกันและการเงินบนแพลตฟอร์มของ Builk One Group รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของ Builk One Group
นอกจากนี้ ยังได้ประกาศเปิดตัว Surekub ผู้ให้บริการด้าน Digital platform ที่มุ่งทำการตลาดในกลุ่มผู้บริโภค GEN Z ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยในรูปแบบดิจิทัลที่หลากหลาย ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการได้ตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง
“TQMalpha จะใช้นโยบายเชิงรุกในการขยายธุรกิจและประสานการให้บริการเป็นหนึ่งเดียว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้รวดเร็วและตรงความต้องการให้มากที่สุด ขณะที่กลยุทธ์การบริหารธุรกิจจะเป็นการเติบโตแบบยั่งยืนในระยะยาว โดยเน้นการป้องกันความเสี่ยง พร้อมใช้จุดแข็งที่เป็นผู้นำในตลาดนายหน้าประกัน ที่มีฐานลูกค้ากว่า 4 ล้านคน เพื่อขยายไปยังธุรกิจการเงิน และธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่ช่วยเสริมให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้นอีก ประกอบกับ TQMalpha มีพันธมิตรที่เข้าไปร่วมธุรกิจด้วย โดยจะเน้นพันธมิตรที่สามารถเติบโตไปด้วยกัน”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQM กล่าวต่อว่า แผนงาน 5 ปี (ปี 2022-2026) ของ TQMalpha คือ การสร้างมูลค่าของบริษัทจากธุรกิจใหม่ให้มีขนาดทัดเทียมกับธุรกิจประกันเดิมที่ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสร้างฐานลูกค้าในระบบให้ได้ถึง 10 ล้านราย ผ่าน 3 ธุรกิจข้างต้น รวมถึงขยายฐานสู่ต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยวางเป้าหมายสร้างสัดส่วนรายได้จากธุรกิจประกันที่เป็นธุรกิจหลักอยู่ที่ 50% ของรายได้รวม ขณะที่ธุรกิจการเงินและธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์มจะสร้างรายได้รวมกันในสัดส่วน 50% ของรายได้รวม ซึ่งเชื่อว่าโอกาสการเติบโตของทั้ง 3 ธุรกิจยังมีอยู่สูงมาก แม้แต่ธุรกิจประกันก็ยังเติบโตได้ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ TQMalpha เติบโตต่อเนื่อง จากเมื่อปี 2021 ที่ผ่านมา มีรายได้รวมสูงถึง 3,427 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 892 ล้านบาท
เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจร ตอบโจทย์ของกลุ่มนักลงทุนและผู้ใช้บริการ TQM ที่ไม่จำกัดตัวเองอยู่ที่ธุรกิจประกันเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่จะนำศักยภาพทางด้านฐานลูกค้า โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่เตรียมไว้ และความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน มุ่งทำธุรกิจเชิงรุกเข้าสู่ธุรกิจการเงิน เพื่อเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมในการลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าในอนาคต และธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในโลกยุคใหม่ ซึ่งธุรกิจประกันดั้งเดิมไม่อาจตอบสนองได้ครบถ้วน โดยกลุ่มธุรกิจภายใต้โครงสร้างใหม่ของ TQMalpha จะเกิดการทำงานที่ synergy กัน นับเป็นการช่วยปลดล็อกศักยภาพให้เกิดการเติบโตเป็นอย่างมาก

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com