Greennist
Hot News: เกษตรรุ่งเรืองแฟร์ ปี 62
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English

เกษตรรุ่งเรืองแฟร์ ปี 62
นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ จังหวัดพิษณุโลก มีกำหนดจัดงาน “เกษตรรุ่งเรืองแฟร์และของดีเมืองพิษณุโลก” ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการเกษตรของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่เกษตรกรในการผลิตที่ ส่งเสริมด้านการตลาด สร้างเครือข่ายและส่งเสริมอาชีพระหว่างกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการร่วมกัน การจัดงานในครั้งนี้ มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรม ให้ความรู้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้บริโภค ให้สามารถติดต่อซื้อขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการช่วยพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด มีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ
สศก. โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) ได้ร่วมจัดกิจกรรมในงานดังกล่าวด้วย โดยออกบูธประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” ให้แก่เกษตรกรและผู้ร่วมงานที่สนใจ ซึ่ง สศก.ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นดังกล่าวขึ้นมา เพื่อให้เกษตรกรสามารถออกแบบฟาร์มด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์แผนการผลิตสินค้าเกษตร ที่เหมาะสมหรือปรับเปลี่ยนผลิตสินค้าที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า โดยสามารถวิเคราะห์ได้ครั้งละ 3 แผนการผลิตเพื่อเปรียบเทียบแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีที่สุดให้กับตนเอง ทั้งนี้ เกษตรกรหรือผู้สนใจ Application “ฟาร์ม D” สามารถศึกษารายละเอียด และเข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่านระบบแอนดรอยด์ หรือสามารถใช้งาน On Website ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ทาง http://aginfo.oae.go.th/oaemodel/ ซึ่งผู้ที่มาเที่ยวชมงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ที่เข้ามาแวะเยี่ยมชมบูธของ สศก. จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำถึงวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นตลอดระยะเวลาการจัดงาน งาน เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น.- 22.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และอย่าลืมแวะเข้าชมบูธของ สศก. เพื่อทำความรู้จักกับแอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” แอพพลิเคชั่นที่เกษตรกรไทยทุกคนต้องมีในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ สศท.2 ยินดีให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและผู้เข้าชมงานทุกๆ ท่าน

Go To Lead


ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติฯ
นายสัตวแพทย์สาโรช งามขำ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รักษาการนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิ เปิดเผยว่า เนื่องจาก วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ- พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใย ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย และให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จึงได้จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี2562 ขึ้น
โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิม พระเกียรติ กรมปศุสัตว์ กำหนดให้ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ ออกหน่วยให้บริการประชาชน โดยการผ่าตัดทำหมัน สุนัข – แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยง ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สามารถระวัง ป้องกัน ดูแลตนเองและสัตว์เลี้ยง ให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ รวมถึงปลูกจิตสำนึก “เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ” ด้วย โดยภายในงานประกอบด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง การผ่าตัดทำหมันให้แก่ สุนัข – แมว การฝังไมโครชิพ การแสดงนิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า และตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายสู่คน

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com