Extra Job
Hot News: ซีพีเอฟ 'หนุน' งานคนพิการดีเด่น
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
ซีพีเอฟ 'หนุน' งานคนพิการดีเด่น
นายปริโสทัต ปุณณภุมรองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟตระหนักดีและให้ความสำคัญของการสร้างสังคมพึ่งตน และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้น ซีพีเอฟร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถบรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนให้คนพิการในสังคมมีงานทำที่มั่นคงเพิ่มขึ้น ช่วยให้คนพิการพึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นำไปสู่สังคมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ซีพีเอฟ ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้กับคนพิการด้อยโอกาสในสังคมสามารถเข้าถึงการทำงานที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และช่วยให้คนพิการดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและได้ทำประโยชน์ตอบแทนคุณสังคมของตนเอง ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินการจัดจ้างคนพิการทำงานกับซีพีเอฟ รวม 723 ครบถ้วนตามข้อกำหนดของพรบ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งช่วยให้คนพิการเองและครอบครัวได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่าการให้ภาคเอกชนสมทบเงินเข้ากองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
บริษัทได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพคนพิการ เป็นไปตามพระราชบัญญัตส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.?2550 อยู่ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. จัดจ้างคนพิการทำงานอยู่ในสถานประกอบการของบริษัททั่วประเทศ รวม 184 คน 2. สำหรับคนพิการที่ด้อยโอกาส ฐานะยากจน และมีอุปสรรคในการเดินทาง ซีพีเอฟร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านคนพิการ จัดจ้างคนพิการทำงานช่วยเหลือในชุมชนของคนพิการเอง อาทิ ช่วยโรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งรวมถึงการจัดจ้างนักกีฬาบาสเกตบอลวีลแชร์ทีมชาติไทยเป็นพนักงานบริษัทฯ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายและอาหารในช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อม และเดินทางไปร่วมแข่งขันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ รวม 328 ส่วนในกลุ่มที่ 3 เป็นการจัดจ้างงานตามมาตรา 35 โดยการให้สัมปทานแก่คนพิการ จัดสถานที่ให้จัดจำหน่ายสินค้าในโรงงานและสถานประกอบการของบริษัท ซีพีเอฟยังได้ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าคนพิการได้รับการปฏิบัติที่ดี อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รวมถึงดูแลชีวิตความเป็นอยู่คนพิการถึงที่บ้าน เพื่อให้มั่นใจว่าคนพิการทำงานสาธารณประโยชน์ในชุมชนตนเองมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งได้รับผลตอบรับที่ดีจากทั้งวัด โรงเรียน และหน่วยงานในชุมชนว่าคนพิการได้เข้ามีส่วนสำคัญในการเติมเต็มและช่วยให้การดำเนินงานหลายเรื่องประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย นำไปสู่การสร้างสังคมที่มั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com