Editorial/Article
Hot News: รำลึก! 'พ่อหลวงของแผ่นดิน' ยึดวิถีชีวิตพอเพียง
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English

EDITORIAL
รำลึก! 'พ่อหลวงของแผ่นดิน' ยึดวิถีชีวิตพอเพียง
เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และมีวันสำคัญของประเทศไทยหลายวันด้วยกัน
เริ่มจากวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร. 9 พ่อหลวงของแผ่นดิน ชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจ ที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาตินับ 1,000 กว่าโครงการ และมีการสืบสานต่อในยุคปัจจุบัน
และที่สำคัญที่สุด ก็คือ หลักปรัชญาการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือธุรกิจการค้า รายเล็ก กลาง ใหญ่ Start Up, SMEs เป็นต้น
หากเราชาวไทยยึดหลักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง พอมี พอกิน พอใช้ ก็จะสามารถฝ่าฟันวิกฤตต่างๆไปได้ในระยะยาว โดยไม่ต้องรอความหวังให้คนอื่นมาช่วยเหลือตลอดเวลา
แม้ว่าโลกยุคนี้จะต้องเผชิญกับภัยร้าย COVID-19 ภัยธรรมชาติ ภัยจากน้ำมือมนุษย์ ภัยเศรษฐกิจซบเซา ภัยอื่นๆอีกมากมาย
ถ้ามนุษย์ไม่เบียดเบียดกัน ไม่ละเมิดกัน ไม่เอาเปรียบกัน ไม่คิดแบบสุดโต่ง โดยไม่คำนึงถืงคนอื่น ผู้นำบริหารประเทศอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอาแต่พรรคพวก ญาติพี่น้อง บ้านเมืองก็จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้
โลกยุคไหนก็ตาม ไม่ได้ยึดถือแต่เรื่องการเมืองอย่างเดียว ทุกอย่างต้องควบคู่กันไป ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม วิถีชีวิตแบบเอเชีย แบบคนไทย หากเราลดความขัดแย้งในเรื่องความคิด....ที่แตกต่างกัน อย่าคิดว่าฝ่ายตัวเองถูกฝ่ายเดียว พลังเงียบยังเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ หากทุกฝ่ายรอมชอมกัน ยึดทางสายกลาง เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข...
เมื่อประเทศชาติสงบสุข การค้าขาย การทำมาหากิน ก็จะดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวทั่วโลก หากเรามีความคิด การใช้ชีวิตแบบพลังบวก เราก็จะก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง

editorial@iclicknews.com


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com