Editorial/Article
Hot News: 'ดอกดาวเรือง' บานสะพรั่ง ทั่วประเทศไทย น้อมถวายพ่อหลวง ร.9 สู่สรวงสวรรค์
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English

EDITORIAL
'ดอกดาวเรือง' บานสะพรั่ง ทั่วประเทศไทย น้อมถวายพ่อหลวง ร.9 สู่สรวงสวรรค์
สีเหลืองของดอกดาวเรือง เบ่งบานสะพรั่ง... ทั่วประเทศไทย ตลอดเดือนตุลาคมนี้ และตลอดปี...
สัญลักษณ์สีเหลือง สีประจำวันของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ จะเบ่งบานอยู่ในใจของเราชาวไทยอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
ขณะนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป ได้น้อมถวายความจงรักภักดี ด้วยการปลูกดอกดาวเรืองสีเหลือง ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน บริษัท ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และสถานที่ราชการต่างๆ
เมื่อเราเดินทางออกนอกบ้าน จะสัมผัสกับทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางถนนหลวง ถนนสายหลัก ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีแต่ดอกดาวเรืองสีเหลือง เบ่งบานรับแสงแดด สายฝน ดูสวยงาม....ประชาชนชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้สัมผัสเต็มตาในช่วงนี้
นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการน้อมถวายความอาลัยของชาวไทย ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ที่มีต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน รัชกาลที่ 9
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือ การใช้ชีวิตดำเนินตามรอยศาสตร์พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งทรงพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อประชาชนของท่าน
ความพอเพียง พอประมาณ ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ทำความดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการแบ่งปันให้คนที่้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เป็นสิ่งที่เราควรดำเนินรอยตามพระองค์
หลักปรัชญาชีวิตของพ่อหลวง แม้เราชาวไทยจะปฎิบัติตามได้เพียงเศษเสี้ยวของชีวิต ก็จะส่งผลให้เกิดความสุขต่อจิตใจ ไม่หลงไปในอำนาจเงินตรา และอำนาจ ซึ่งเป็นสิ่งไม่

editorial@iclicknews.com


บทความวิชาการ
สื่อมวลชนไทยใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน
รายงานข่าว Hot News - Breaking News
ผู้เขียน:กฤติกา นพรัตน์
ในยุค Thailand 4.0 วงการสื่อในประเทศไทย ได้ปรับเปลี่ยนจากการผลิตสื่อหนังสือพิมพ์ดั้งเดิม หันมาผลิตหนังสือพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Newspaper) หรือหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (Online Newspaper) มากขึ้น
Lapham,1995 พบว่าการเสนอข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เป็นรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่ทันสมัย เพราะสามารถใส่ข้อมูลใหม่ได้ตลอดเวลา สามารถส่งข่าวสารถึงผู้รับทั่วโลกในราคาถูก โดยที่จำนวนและความยาวของข่าวไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการนำเสนอ เหมือนการเสนอข่าวฉบับพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ (Printed Edition)
Mueller and Kemmerer ,1995 พบว่าสาเหตุหลัก คือ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้อ่านสามารถเลือกเปิดรับสารได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง การให้บริการสืบค้นข้อมูล และลักษณะเนื้อหา ทำให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ใหม่ และสดตลอดเวลา ปัจจัยสำคัญในการจูงใจผู้รับสาร ทั้งรูปภาพสวยงาม ภาพเคลื่อนไหวและเสียง รวมทั้งปัจจัยทางจิตวิทยาส่งผลให้ผู้รับสารรู้สึกว่าผู้เปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นคนทันสมัยและความรู้ดี แม็คเค Mac Kay : 1969 สรุปเกี่ยวกับทฤษฎีสารสนเทศ Information Theory ว่า ว่า ข่าวสารเป็นกลไกของการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถตัดข้ามผ่านพื้นที่ทางกายภาพ สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามาแทนที่ "ชุมชน" โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เป็นสื่อที่เอื้อต่อการสื่อสาร 2 ทาง (two-way communication) คือ ผู้อ่านสามารถติดต่อกับกองบรรณาธิการได้โดยตรง และสื่อสารระหว่างผู้ที่ใช้บริการออนไลน์ด้วยกัน
กฤติกา นพรัตน์ (2560 : 49) ได้วิจัยเรื่อง วิเคราะห์ความพึงพอใจของสื่อมวลชนในการรายงานข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media )และสื่อดิจิทัล ปี พ.ศ.2560 โดยได้สำรวจสื่อมวลชนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่าง แบ่งเป็น ผู้สื่อข่าวเพศชาย 200 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50.00 และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สื่อข่าวเพศหญิง จำนวน 200 ตัวอย่าง ร้อยละ 50.00 พบว่า ผู้สื่อข่าว อายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไปมากที่สุด จำนวน 124 ตัวอย่าง ร้อยละ 31.00 อันดับที่ 2 ผู้สื่อข่าวอายุระหว่าง 26-30 ปี จำนวน 85 ตัวอย่าง ร้อยละ 21.30 อันดับที่ 3 ผู้สื่อข่าว อายุระหว่าง 31-35 ปี จำนวน 71 ตัวอย่าง ร้อยละ 17.80 กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จำนวน 352 ตัวอย่าง ร้อยละ 88.00 รองลงมาคือปริญญาโท จำนวน 48 ตัวอย่าง ร้อยละ 12.00
จากผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า ผู้สื่อข่าวมีการใช้อุปกรณ์ SmartPhone ในการรายงานข่าวมากที่สุด เป็นอันดับ 1 จำนวน 287 ตัวอย่าง ร้อยละ 71.80 อันดับที่ 2 Notebook จำนวน 131 ตัวอย่าง ร้อยละ 32.80 อันดับที่ 3 คอมพิวเตอร์ PC จำนวน 125 ตัวอย่าง ร้อยละ 31.30 ผู้สื่อข่าวมีความถี่ในการนำเสนอ Clip Vedio ในระดับอื่น ๆ มากที่สุด จำนวน 133 คน ร้อยละ 20.80 อันดับที่ 2 ความถี่ในการนำเสนอ Clip Vedio 1 ครั้งต่อวัน จำนวน 83 ตัวอย่าง ร้อยละ 20.80 และอันดับที่ 3 ความถี่ในการนำเสนอ Clip Vedio 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 59 ตัวอย่าง ร้อยละ 14.80 ผู้สื่อข่าวมีความถี่ในการถ่ายทอดสด Live ข้อมูลข่าวสารในระดับอื่นๆ มากที่สุด จำนวน 200 ตัวอย่าง ร้อยละ 50.00 อันดับที่ 2 ความถี่ในการถ่ายทอดสด live 1 ครั้งต่อวัน จำนวน 78 ตัวอย่าง ร้อยละ 19.50 และอันดับที่ 3 ความถี่ในการถ่ายทอดสด live 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 51 ตัวอย่าง ร้อยละ12.80
ผู้สื่อข่าวมีความพึงพอใจในการนำเสนอข่าวผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ มากที่สุด จำนวน 171 ตัวอย่าง ร้อยละ 42.80 อันดับที่ 2 มีความพึงพอใจในการนำเสนอข่าวด่วน Hot News ผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ จำนวน 152 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 38.00 อันดับที่ 3 มีความพึงพอใจในการนำเสนอข่าว Breaking News ผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ จำนวน 107 ตัวอย่าง ร้อยละ 26.80
ผู้สื่อข่าวมีความพึงพอใจในการนำเสนอคอลัมน์ ผ่านนิตยสารออนไลน์ มากที่สุด จำนวน 139 ตัวอย่าง ร้อยละ 34.80 อันดับที่ 2 มีความพึงพอใจในการนำเสนอบทความ ผ่านนิตยสารออนไลน์ จำนวน 104 ตัวอย่าง ร้อยละ 26.00 อันดับที่ 3 มีความพึงพอใจในการนำเสนอข่าว ผ่านนิตยสารออนไลน์ จำนวน 90 ตัวอย่าง ร้อยละ 22.50
ผู้สื่อข่าวมีความพึงพอใจในการนำเสนอข่าวด่วน Hot News ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Social Media มากที่สุด จำนวน 168 ตัวอย่าง ร้อยละ 42.00 อันดับที่ 2 มีความพึงพอใจในการนำเสนอข่าว ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Social Media จำนวน 126 ตัวอย่าง ร้อยละ 31.50 อันดับที่ 3 มีความพึงพอใจในการนำเสนอข่าว Breaking News ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Social Media จำนวน 121 ตัวอย่าง ร้อยละ 30.30
ผู้สื่อข่าวมีความพึงพอใจการนำเสนอภาพเคลื่อนไหว ผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด จำนวน 238 ตัวอย่าง ร้อยละ 59.50 อันดับที่ 2 พึงพอใจการนำเสนอภาพอินโฟกราฟฟิกผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 156 ตัวอย่าง ร้อยละ 39.00 อันดับที่ 3 พึงพอใจการนำเสนอภาพนิ่ง ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 141 ตัวอย่าง ร้อยละ 35.30
ผู้สื่อข่าวมีความพึงพอใจสื่อออนไลน์ด้านการรับรู้ข่าวสารมากที่สุด 290 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 72.50 อันดับที่ 2 มีความพึงพอใจสื่อออนไลน์ด้านความรู้ จำนวน 114 ตัวอย่าง ร้อยละ 28.50 อันดับที่ 3 มีความพึงพอใจสื่อออนไลน์ในด้านความบันเทิง จำนวน 82 ตัวอย่าง ร้อยละ 20.50
ผู้สื่อข่าวพึงพอใจสื่อสังคมออนไลน์ ด้านรับรู้ข่าวสารมากที่สุด จำนวน 252 ตัวอย่าง ร้อยละ 63.00 อันดับที่ 2 ด้านความบันเทิง จำนวน 115 ตัวอย่าง ร้อยละ 28.80 และอันดับที่ 3 ด้านความรู้ จำนวน 108 ตัวอย่าง ร้อยละ 27.00 ผู้สื่อข่าวใช้สื่อ Google+ ในการสืบค้นข้อมูลมากที่สุด จำนวน 200 ตัวอย่าง ร้อยละ 55.00 อันดับที่ 2 สื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ จำนวน 97 ตัวอย่าง ร้อยละ 24.30 อันดับที่ 3 สื่อ Facebook จำนวน 96 ตัวอย่าง ร้อยละ 24.00
ผู้สื่อข่าวมีการนำเสนอข่าว ผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์มากที่สุด จำนวน 235 ตัวอย่าง ร้อยละ 58.80 อันดับที่ 2 มีการนำเสนอข่าวด่วน Hot News ผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ จำนวน 87 ตัวอย่าง ร้อยละ 21.80 อันดับที่ 3 มีการนำเสนอข่าวสั้น Breaking News ผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ จำนวน 54 ตัวอย่าง ร้อยละ 13.50
ผู้สื่อข่าวมีการนำเสนอข่าว ผ่านทางนิตยสารออนไลน์มากที่สุด จำนวน 174 ตัวอย่าง ร้อยละ 43.50 อันดับที่ 2 มีการนำเสนอบทความ ผ่านทางนิตยสารออนไลน์ จำนวน 114 ตัวอย่าง ร้อยละ 28.50 อันดับที่ 3 มีการนำเสนอสารคดี ผ่านทางนิตยสารออนไลน์ จำนวน 66 ตัวอย่าง ร้อยละ 4.80
ผู้สื่อข่าวนำเสนอข่าว ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด จำนวน 217 คน ร้อยละ 54.30 อันดับที่ 2 นำเสนอข่าว Hot News ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 109 ตัวอย่าง ร้อยละ 27.30 และ อันดับที่ 3 นำเสนอบทความ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 78 ตัวอย่าง ร้อยละ 19.50
ผู้สื่อข่าวมีการนำเสนอภาพนิ่ง ผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด จำนวน 250 ตัวอย่าง ร้อยละ 62.50 รองลงมาคือ ภาพเคลื่อนไหว จำนวน 123 ตัวอย่าง ร้อยละ 30.80 และภาพอินโฟกรากฟิก จำนวน 85 ตัวอย่าง ร้อยละ 21.30
ผู้สื่อข่าวมีการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Social Media ประเภทภาพนิ่งมากที่สุด จำนวน 243 ตัวอย่าง ร้อยละ 60.80 อันดับที่ 2 ภาพเคลื่อนไหว จำนวน 133 ตัวอย่าง ร้อยละ 33.30 และอันดับที่ 3 ภาพอินโฟกราฟฟิก จำนวน 78 ตัวอย่าง ร้อยละ 19.50
ผู้สื่อข่าวมีความถี่ในการรายงานข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 135 ตัวอย่าง ร้อยละ 33.80 อันดับที่ 2 ความถี่ในการรายงานข้อมูลข่าวสาร 1 ครั้งต่อวัน เท่ากันกับ ความถี่ในการรายงานข้อมูลข่าวสาร 3 ครั้งต่อวัน จำนวน 81 ตัวอย่าง ร้อยละ 20.30
งานวิจัยพฤติกรรมและทัศนคติของผู้สื่อข่าวสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย George Washington และ Clision ปี พ.ศ.2552 จำนวน 371 ตัวอย่าง พบว่า ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ นิตยสารและออนไลน์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)มีความสำคัญในการรายงานข่าว การรวบรวมข้อมูล มาใช้ในการเขียนข่าวหรือสารคดี โดยการหาข้อมูลนั้น
ผู้สื่อข่าวค้นหาจาก Blog ร้อยละ 89 ใช้ Facebook Linkedin ร้อยละ 65 สารานุกรมออนไลน์ Wikipedia ร้อยละ 61 และ Twitter ร้อยละ 52
สรุปได้ว่าทั้งผู้สื่อข่าวสหรัฐอเมริกา หรือผู้สื่อข่าวไทย ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรายงานข่าวจากสื่อดั้งเดิม มารายงานข่าวผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ โดยการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์การสื่อสารที่ทันสมัย โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนมากขึ้น เพื่อตอบสนองการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้รับสาร ทั้งคนรุ่นใหม่ คนยุคมิลเลนเนียม และคนยุคเบบี้บูม

editorial@iclicknews.com


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com