Editorial/Article
Hot News: เทศกาล 'แห่เทียนเข้าพรรษา' หนุนท่องเที่ยวไทย
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English

EDITORIAL
เทศกาล 'แห่เทียนเข้าพรรษา' หนุนท่องเที่ยวไทย
ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี เป็นช่วงเทศกาลบิ๊กอีกงานหนึ่ง นั่นคือ เทศกาลเข้าพรรษาของชาวไทย หลายจังหวัดได้จัดกิจกรรมรับเทศกาลนี้
โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ มีการแกะสลักเทียนแห่ถวายวัดเป็นประจำทุกปี มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาเที่ยวในเทศกาลนี้
ปีนี้คงเป็นปีพิเศษ เพราะว่าทางจังหวัดจะมีการแกะสลักเทียนเป็นรูปปั้น 'จ่าแซม' ฮีโร่หนึ่งในทีมผู้ช่วยเหลือทีมหมูป่า 13 ชีวิต ที่ติดถ้าหลวงขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
นอกจากนี้ภาครัฐและเอกชน วัด โรงแรม และชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทย ก็ได้มีการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทยในทุกโอกาส ให้สืบสานกันอย่างยั่งยืนต่อไป
ไม่เพียงแต่เทศกาลเข้าพรรษา ออกพรรษ หรือเทศกาลอื่นๆ ประเทศไทยได้รณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ซึมซับวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทย
แม้ว่าโลกจะเข้าสู่ยุคดิจิทัล แต่ยิ่งทำให้ชุมชนสังคมต่างๆในโลก หันมาอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรม ประเพณีของตนเอง ให้แข็งแกร่ง...
สิ่งเหล่านั้น จะเป็นเสมือนแม่เหล็ก ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกสนใจเดินทางไปสัมผัส...

editorial@iclicknews.com


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com