e-Commerce/SMEs
Hot News: ขับเคลื่อน SMEs 4.0 ภาคตะวันออก
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
ขับเคลื่อน SMEs 4.0 ภาคตะวันออก
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน SMEs 4.0 ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมหารือ โดยเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตะวันออกได้นำเสนอ flagship ที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นจำนวน 3 ข้อ ประกอบด้วย 1.การพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ สีเขียวสู่EEC (Green Auto INnovation Go EEC : GAIN Go EEC) เป็นการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์ , อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ , ยางพารา ด้วยการสร้างนวัตกรรมครอบคลุมตั้งแต่ กระบวนการผลิต , ผลิตภัณฑ์ และบุคลการ 2. การจัดการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ EEC (Agro Industry Management Go EEC : AIM Go EEC) เน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร 3. การสนับสนุนการบินสมัยใหม่ สู่ EEC (AVIATION GO EEC) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะโตเร็วที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ที่เน้นการยกระดับศักยภาพของ SMEs และ Start – up รวมทั้งอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนทั้งห่วงโซ่อุปทาน รองรับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงของสนามบินอู่ตะเภา ทั้ง 3 flagship จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ (New - Growth Engine) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน ควบคู่ไปกับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่ EEC และจังหวัดในภูมิภาคตะวันออก รวมทั้งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนในทุกมิติ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงภาคเอกชนต่างๆ ที่ผนึกกำลังตามนโยบายแนวทางประชารัฐในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจวิจัยและออกแบบและผลิตภัณฑ์ตลอดจนบ่มเพาะ SMEs ให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรต่างๆ และหน่วยงานร่วมในพื้นที่ เช่น สภาเกษตรภาคตะวันออก สภาหอการค้าภาคตะวันออก สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออก สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคกลางตอนกลาง เครือข่าย EEC Robotics (Cores) คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออก สถาบันไทย-เยอรมัน สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย (ส.พ.ท.) จังหวัดชลบุรี สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรปทุม วิทยาเขตชลบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 4 (BOI) และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 9 จังหวัด ในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออกมาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของ ITC ก็คือ การยกระดับภาคอุตสาหกรรมการผลิต การ Transform SMEs ในภาคการค้า การบริการและการเกษตร เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการยกระดับตัวเองให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันกับผู้ประกอบการในระดับโลกได้ โดยเป้าหมายในการยกระดับมีอยู่ 3 ด้าน คือ เรื่องของการ Transform Product (ผลิตภัณฑ์), Process (กระบวนการทำงาน) และ People (ผู้ประกอบการและบุคลากรในการทำงาน) โดยตั้งเป้าอยากให้เกิดการ Transform ทั้ง 3 ด้าน บรรลุผลสำเร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี” นายอุตตม กล่าว

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com