e-Commerce/SMEs
Hot News: ‘หนุน’ นำธุรกิจแฟรนไชส์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
‘หนุน’ นำธุรกิจแฟรนไชส์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมูลค่าตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยสูงถึง 250,000 ล้านบาท และมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต การขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ สามารถนำมาประยุกต์เป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตและเข้มแข็งให้ธุรกิจ โดยแต่ละวิธีนั้นขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของธุรกิจ อาทิ การสร้างกระบวนการธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐาน เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Franchisee ในการเริ่มต้นธุรกิจกับ Franchisors ที่มีประสบการณ์และความน่าเชื่อถือ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทย กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือและสามารถขยายธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโตอย่างมั่นคง และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้ระดับสากล โดยธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะมีผู้เชี่ยวชาญประเมิน วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ของแต่ละธุรกิจ ที่สำคัญยังมีการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการเป็นรายธุรกิจ และเสริมในเรื่องการศึกษาดูงานธุรกิจที่เป็นต้นแบบที่ดี เพื่อนำมา Benchmarking ซึ่งเป็นเส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดดกับธุรกิจตนเอง ส่วนการผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อขยายไปยังต่างประเทศ ได้มอบกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการ เช่น การนำธุรกิจแฟรนไชส์ เข้าร่วมงาน Top Thai Brands หรือ Mini Thailand Week ในต่างประเทศ
แฟรนไชส์เป็นระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาธุรกิจ แฟรนไชส์ไทยสู่สากล จึงเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การขยายสาขาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสนับสนุนเงินลงทุนจากสถาบันการเงิน เพื่อผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีโอกาสและสามารถขยายตลาดไปต่างประเทศให้มากขึ้น ปัจจุบัน มีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 2,734 ราย โดยมีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ (Franchise Standard) จำนวน 273 ราย แบ่งตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ ธุรกิจอาหาร จำนวน 118 ราย ธุรกิจเครื่องดื่ม จำนวน 58 ราย ธุรกิจการศึกษา จำนวน 39 ราย ธุรกิจบริการ จำนวน 30 ราย ธุรกิจความงามและสปา จำนวน 14 ราย และธุรกิจค้าปลีก จำนวน 14 ราย ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 ,e-Mail : franchisedbd@gmail.com และ www.dbd.go.th

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com