e-Commerce/SMEs
Hot News: วีรศักดิ์’ ปั้น Young Digital Warrior
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
วีรศักดิ์’ ปั้น Young Digital Warrior
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "โลกธุรกิจยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการประสบกับเหตุการณ์ที่คาดไม่คิด เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเกิดการปรับเปลี่ยน มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงจำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ และปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อให้สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ‘นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์’ จึงเปรียบเสมือนอาวุธชิ้นสำคัญในการสร้างความแตกต่างที่จะทำให้ธุรกิจมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งและมีโอกาสประสบความสำเร็จและด้วยความสำคัญดังกล่าว จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดำเนินการสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึง นักศึกษาที่กำลังจะก้าวสู่วัยทำงาน ให้เป็น ‘นักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่’ มีการนำ e-Commerce มาช่วยสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้ตนเอง/ชุมชน
“ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย ยุวชน นักศึกษา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชน สมาร์ทฟาร์เมอร์ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้า ได้ดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากภาคเอกชน และการถ่ายทอดประสบการณ์การค้าออนไลน์จากพ่อค้า/แม่ค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ แบ่งเป็น 1) กิจกรรมเสวนา (Learn & Share) เพื่อให้เห็นตัวอย่างและถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของพ่อค้า/แม่ค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ การสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย และเทคนิคการขายสินค้าชุมชนออนไลน์ 2) การสัมมนา เพื่อให้เห็นโลก เข้าใจโอกาส และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์การค้าออนไลน์ รู้ก่อนรวยก่อน และการสร้างโอกาส สร้างรายได้จาก Social Media กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยภายใต้กิจกรรม “นักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่ (Young Digital Warrior)” ไปแล้ว 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.สงขลา นครสวรรค์ กาญจนบุรี และชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมจำนวนรวมกว่า 800 ราย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5961 และ www.dbd.go.th”

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com