Research
Hot News: 'คอนโด'กทม.ชั้นใน โต
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English

'คอนโด'กทม.ชั้นใน โต
คอนโด กรุงเทพฯ
ย่านชั้นในเมืองเติบโต
ราคาขาย 150,000 บาท/ตรม.
ตลาดชาวไทยและต่างชาติ


'คอนโด'กทม.ชั้นใน โต
(บาท : ตารางเมตร)
คอนโด รายละเอียด
1.คอนโด กรุงเทพฯ
2.ทำเล ย่านชั้นในเมือง
3.ราคาขาย 150,000
4.ตลาดมีศักยภาพ กลาง-บน
5.ลูกค้าชาวไทย-ต่างชาติ 4 % / 96 %

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลไอคลิก I Click Data Center (www.iclickmag.com) (www.iclickmag.com)


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com