Politics/City
Hot News: 'เยาวชน' พลังของชาติไทย
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
'เยาวชน' พลังของชาติไทย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า วิธีการครองตนเป็นคนดี เป็นที่รักของทุกคนวิธีหนึ่ง เรียกว่า "อัตถจริยา" ได้แก่ การบำเพ็ญประโยชน์ การประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น อาทิ การช่วยเหลือ ทำงาน สร้างสรรค์เพื่อสังคม ด้วยความตั้งใจ ด้วยความดีงาม และมีสติปัญญา สำหรับหนังสือวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ชื่อ "ฮีโร่ตัวจิ๋ว" มีเนื้อหาภายในเล่ม เป็นการนำเสนอเรื่องราวดีๆ ของเยาวชนไทย ที่คัดเลือกมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ที่ให้ทั้งความสนุกสนาน และจินตนาการ อีกทั้ง เป็นตัวอย่างที่ดี สำหรับเด็กไทยให้รู้รักสามัคคี ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการทำความดี และสืบสาน รักษา ต่อยอด สิ่งดีงาม ตามพระราโชวาท ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันนิยม ได้แก่ โครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ"และในโอกาสเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท สำหรับเด็กและเยาวชนความว่า "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมาย ที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา เด็กทุกคน ผู้เป็นอนาคตของชาติ จึงมีหน้าที่สืบสาน และรักษา สิ่งดีงามเหล่านั้นไว้ พร้อมทั้ง สร้างเสริม พัฒนา ให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป"
ขอให้ลูกหลานไทยทุกคนได้น้อมนำคติธรรม และพระราโชวาท ดังที่ได้กล่าวมานั้น ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต และในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนะครับ ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญ ที่จะพาบ้านเมืองไทยให้รุ่งเรืองสืบไปได้อย่างบริบูรณ์ในภายภาคหน้า ก็ด้วยผู้ใหญ่ในวันนี้ ได้ช่วยกันปลูกฝัง และสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้หนักแน่นในคุณธรรม อย่างน้อยที่สุด ขอให้เด็กๆ รู้สึกอิ่มเอม และเบิกบานใจทุกครั้ง ที่ได้ทำความดี ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย หรืออุปสรรคใดๆ และ ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่า "พลังแห่งความศรัทธา" จากจุดเล็กๆ จากคนตัวเล็กๆ แล้วเมื่อรวมตัวกัน ด้วย "พลังความสามัคคี" แล้ว ย่อมมีอานุภาพสูง ผมจึงอยากให้ลูกหลานของเราได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ใช้พลังเหล่านั้น เพื่อสังคม และประเทศชาติ ในทางที่ถูก

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com