Politics/City
Hot News: 'ผุด' ถนนอากาศสะอาด 50 ถนน ใน 50 เขต
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
'ผุด' ถนนอากาศสะอาด 50 ถนน ใน 50 เขต
นางสาวพนิตนาฏ ธนาอภินันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร โดยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็กในปี 2561 พบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ยังมีบางช่วงเวลามีค่าเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ประกอบกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายเร่งด่วนในการจัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชน สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้ดำเนินการโครงการถนนอากาศสะอาดขึ้น รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าว กำหนดให้สำนักงานเขต คัดเลือกถนน เขตละ 1 ถนน เพื่อดำเนินการตามมาตรการ “ถนนอากาศสะอาด” ทั้งนี้ ได้จัดทำถนนนำร่องไปแล้ว 1 ถนน ได้แก่ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน (แยกสามย่าน - แยกปทุมวัน) ระยะทาง 1.5 กม. ซึ่งเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ได้เชิญสำนักงานเขต และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประชุมหารือแนวทางดำเนินการโครงการถนนอากาศสะอาด ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ โดยมี 6 มาตรการ 12 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) มาตรการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ได้แก่ ตรวจวัดคุณภาพอากาศและรายงานให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง (2) มาตรการควบคุมมลพิษที่แหล่งกำเนิด ได้แก่ เข้มงวดตรวจจับควันดำและตรวจวัดมลพิษรถราชการ คุมเข้มปิดผ้าใบก่อสร้างและล้างล้อรถก่อนออกพื้นที่ และคุมเข้มผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกขณะวิ่งบนถนน (3) มาตรการทำความสะอาดถนน ได้แก่ เพิ่มความถี่ล้างถนนและดูดฝุ่น (4) มาตการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้แก่ ปลูกต้นไม้ (5) มาตรการจัดจราจร ได้แก่ จัดระบบการจราจรให้คล่องตัว และ (6) มาตรการประชาสัมพันธ์และปลุกจิตสำนึก ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่ ส่งเสริมการเดินทางด้วยรถสาธารณะ รณรงค์บำรุงรักษาเครื่องยนต์ ไม่ขับช่วยดับเครื่อง และส่งเสริมการใช้เตาปิ้งย่างไร้ควัน
โครงการถนนอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานครจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงให้แนวทางสำนักงานเขตประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีที่กรุงเทพมหานครจะมีถนนอากาศสะอาด 50 ถนน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชน ในปี 2562 อย่างไรก็ดี ประชาชนสามารถติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ แบบ Real Time ได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokairquality.com หรือ Facebook:กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com