ASEAN News
Hot News: เปิดฝึกเทคโนฯชั้นสูง สร้างความมั่นใจนักลงทุน ECC
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
เปิดฝึกเทคโนฯชั้นสูง สร้างความมั่นใจนักลงทุน ECC
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การพัฒนาฝีมือแรงงาน สวัสดิการแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน และประกันสังคม ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้ กพร.ดำเนินการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างโอกาสในการแข่งขันให้สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นป้อนแรงงานให้แก่กลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เข้ามาลงทุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย
กพร. ได้ดำเนินการภายใต้แผนพัฒนากำลังคนของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ขับเคลื่อนโดย MARA สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ฝึกทักษะให้แก่แรงงานในโครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป้าหมาย 6,400 คน ดำเนินการแล้ว 6,370 คน และในปี 2564 เป้าหมาย 5,440 คน ซึ่งเน้นด้านเทคโนโลยีชั้นสูง อาทิ ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 MARA จะเปิดฝึกอบรม 4 หลักสูตร ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ได้แก่ หลักสูตร การใช้เครื่องมือวัดสามมิติ CMM ระดับ 1 จำนวน 2 รุ่น การใช้โปรแกรม Solid work ช่วยในการออกแบบ จำนวน 1 รุ่น การใช้โปรแกรม MITSUBISHI PLC & GxWork3 จำนวน 1 รุ่น และการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับการจับชิ้นงานขั้นพื้นฐาน (Handing Robotic) จำนวน 1 รุ่น สนพ.ฉะเชิงเทรา เปิดฝึกอบรมหลักสูตร Internet of Things (IOT) Automation Robotics และ Mechatronics ทั้งนี้ เน้นกลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไป นักศึกษาจบใหม่ แรงงานในระบบ และผู้ว่างงานที่มีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับงานช่างฝีมือ ผู้เข้ารับการฝึกจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานให้มีทักษะสูงขึ้นรวมถึงเน้นทักษะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ ผู้ที่สนใจในหลักสูตรข้างต้นสอบถามรายละเอียดได้ที่ สพร.3 ชลบุรี 038 276445 สพร.17 ระยอง 038 683951 – 3 สนพ.ฉะเชิงเทรา 038 851221 และ MARA 038 276823 หรือหลักสูตรอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หัวข้อ สมัครฝึกอบรม หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com