ASEAN News
Hot News: KBank ยืนหนึ่งดัชนีความยั่งยืน DJSI เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
KBank ยืนหนึ่งดัชนีความยั่งยืน DJSI เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2020 ซึ่งเป็นดัชนีวัดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก ทั้งในกลุ่มดัชนีระดับโลก DJSI World และกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ DJSI Emerging Markets โดยปีนี้มีธนาคารชั้นนำทั่วโลกได้รับการเทียบเชิญและเข้าร่วมจำนวน 207 แห่ง ทุกธนาคารจะได้รับการประเมินการจัดการที่ยั่งยืนขององค์กรในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างเข้มข้น สำหรับผลการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ประจำปี 2563 ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์DJSI เป็นปีที่5 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2563 โดยเป็น 1 ใน 25ธนาคารชั้นนำที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลก (DJSI World) และเป็น 1 ใน 15 ธนาคารที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทยได้รับคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 6 ในกลุ่มธนาคารทั่วโลก และสูงเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มธนาคารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การเข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 5 ปีติดต่อกัน เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารกสิกรไทยในการดำเนินธุรกิจบนรากฐานของการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน หล่อหลอมอยู่ในทุกกระบวนการ ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม จนเป็นกรีน ดีเอ็นเอ ขององค์กร ที่สร้างประโยชน์สูงสุด ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อการเจริญเติบโตที่มั่นคง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในภาพรวม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com