ASEAN News
Hot News: 'ซีพีเอฟ' ต้นแบบดูแลแรงงานต่างชาติ
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
'ซีพีเอฟ' ต้นแบบดูแลแรงงานต่างชาติ
นายฮุน มณี สมาชิกสภาแห่งชาติกัมพูชา เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีที่ได้เห็นชาวกัมพูชาที่ทำงานกับซีพีเอฟในประเทศไทยได้รับการปฏิบัติดูแลเอาใจใส่ที่ดี ชาวกัมพูชาทุกคนมีความสุข ขอขอบคุณที่ซีพีเอฟปฏิบัติต่อแรงงานชาวกัมพูชาเสมอภาคและเท่าเทียมกับแรงงานชาวไทย ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยรัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนการดำเนินมาตรการด้านแรงงานต่างชาติของไทย เพื่อช่วยผลักดันให้แรงงานกัมพูชาที่ทำงานในไทยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ การมาเยี่ยมชมและพบปะชาวกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทย เป็นภารกิจของรัฐบาลในการติดตามดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวกัมพูชาที่ทำงานในต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานชาวกัมพูชาทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ รัฐบาลไทยและกัมพูชาให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดจ้างแรงงาน และมีความร่วมมืออย่างจริงจังเพื่อให้แรงงานชาวกัมพูชาได้รับการจัดจ้างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กัมพูชายังได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา เพื่อผลักดันให้แรงงานชาวกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทยทุกคนขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรัฐอย่างครบถ้วน และมั่นใจว่าทุกคนได้ทำงานในสภาพแวดล้อมปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
“การที่แรงงานชาวกัมพูชาในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถือเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน อย่าง ซีพีเอฟ ที่เป็นแบบอย่างขององค์กรชั้นนำของไทย ที่ช่วยดำเนินการให้แรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีงานทำที่มั่นคง และมีความอบอุ่นใจ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของ การเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนของทั้งสองประเทศในระยะยาว” นายฮุน มณี กล่าว
นายนิธิวัชร์ จิรายุธัญวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ โรงงานแปรรูปสุกร แปดริ้ว ซีพีเอฟ กล่าวว่า แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะชาวกัมพูชา ถือเป็นกำลังสำคัญของซีพีเอฟในกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ของซีพีเอฟ ซีพีเอฟมีนโยบายจัดจ้างแรงงานต่างชาติทุกคนเป็นพนักงานของบริษัท มีการคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยดำเนินตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ในการจัดจ้างแรงงานระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โรงงานแปรรูปสุกร แปดริ้วจัดจ้างแรงงานชาวกัมพูชากว่า 800 คนจากพนักงานทั้งหมดที่ 1,500 คน ซีพีเอฟยังมีนโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานกัมพูชาได้มอบเกียรติบัตรยกย่อง โรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้ว ซีพีเอฟเป็นสถานประกอบการดีเด่นในการปฏิบัติต่อแรงงานชาวกัมพูชาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com